Adatkezelési tájékoztató

gdprA személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.


A Vasúti Alkalmazottak Rudolf Segélyegyesületének tagjai részére, tagsági viszonyukkal összefüggő személyes adataik kezeléséről és azzal kapcsolatos jogaikról.

I. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

az adatkezelő neve: Vasúti Alkalmazottak Rudolf Segélyegyesülete
székhelye: 1077 Budapest, VII., Baross tér 15. I/1.
képviselője: Dr. Alberti Sándor ügyvezető elnök
posta címe: 1426 Budapest 72., Pf.: 29.
telefonszáma: +36 1 413-3838
e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
fax: +36 1 351-1856
honlap: www.rudolfegyesulet.hu
nyilvántartási szám: 01-02 -0001231

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A tagnak mint “érintett”-nek az Egyesülettel, mint szolgáltató-adatkezelővel fennálló tagsági jogviszonya ( az Európai Parlament és Tanács 2016/6079. sz. rendelete – GDPR6.cikk (1) bek.b) pont)

a 16 éven aluli kiskorú tag esetén a személyes adatokat tartalmazó Belépési nyilatkozatnak a kiskorú felett törvényes felügyeletet gyakorló személy általi aláírással megadott hozzájárulása (GDPR 8. cikk (1) bek. valamint az Egyesület Alapszabálya)

az Egyesület Alapszabálya szerint a tag adatai nem nyilvánosak. Ennek megfelelően az adatkezelés során az adatkezelőnek a Belépési nyilatkozaton , továbbá a tag által a tagsági jogviszony létrejöttét követően megadott illetve egyéb forrásból rendelkezésre álló személyes adatokat kizárólag az Egyesülettel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg,akiknek az adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIAI:

Az Egyesület mint adatkezelő a tag által a tagsági jogviszony alapján igényelhető szolgáltatások biztosításával összefüggésben szükséges alábbi személyes adatokat kezelheti:

Név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, egyéb kapcsolattartási adatok, a tagsági jogviszony létrejöttének illetve megszűnésének időpontja és módja, a szolgáltatások igénybevételének indokát tartalmazó adatok, az igénybevett szolgáltatások.

A belépési nyilatkozat aláírásával a tag hozzájárul ahhoz, hogy a belépési nyilatkozat kitöltésével vagy egyéb módon az adatkezelő birtokába jutott személyes adatait az Egyesület mint adatkezelő a tagsági jogviszony létrejötte a tagi kötelezettségek, illetve az egyesületi szolgáltatások teljesítésének biztosítása, valamint a taggal szembeni esetleges igényérvényesítés lehetővé tétele céljából kezelje, és a jogviszony megszűnése esetén a jogszabályban előírt határidőig tárolja (archiválja).

Figyelemmel arra, hogy az Egyesület a tag személyes adatait kizárólag a tagsági jogviszony létesítéséhez és fennállásához szükséges legszűkebb körben kezeli, a személyes adatok megadásának megtagadása, a tagsági jogviszony létesítését, illetve fenntartását ellehetetlenítheti.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA:

Az Egyesület tagját személyes adatai kezelésével összefüggésben, különösen az alábbi jogosultságok illetik meg:

 • Tájékoztatás a személyes adatokhoz való hozzáférésről – az adatkezelő köteles a tag mint érintett részére személyes adatai kezelésére vonatkozó információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva biztosítani. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett személyazonosságát megfelelően igazolja.

 • A személyes adatok helyesbítésének joga – a tag kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését. Ugyanakkor az Egyesület Alapszabálya szerint a tag személyes adatai változását köteles az Egyesületnek bejelenteni.

 • A törléshez való jog – Az érintett kérheti az adatkezelőtől személyes adatai törlését, kivéve azokat a személyes adatokat, amelyek közlése “jogi igények előterjesztéséhez. érvényesítéséhez illetve védelméhez szükségesek”. A tagsági jogviszony fennállását biztosító személyes adatok törlését azonban a tag nem kérheti.

 • A panasztételhez való jog – Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi is Információszabadság Hatóságnál (NAIH) panaszt benyújtani.
  A NAIH elérhetőségei:
  honlap: www.naih.hu
  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  telefon: +361 3911 400
  fax: +361 3911 410
  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • A bírósághoz fordulás joga – Az érintett, panasztételi jogától függetlenül bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Egyesület, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben a magyar bíróság előtt indítható per.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

A jelen tájékoztatóban a tag azokról a személyes adatai kezelésével összefüggő jogairól kap tájékoztatást, amely a tagsági jogviszony keretében elméletileg felmerülhet. A GDPR számos egyéb érintettségi jogot is tartalmaz. Ezekről a tag akár írásban, vagy e-mail útján az adatkezelőtől részletes tájékoztatást kérhet. Különösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a tájékoztatás az Egyesület szociális segélyezési és szolgáltatási szabályzatában foglalt “díjmentes jogi tanácsadás” keretében az Egyesület jogtanácsosával személyes vagy írásos konzultáció útján is elérhető.

Különös tekintettel arra, hogy a 2011. évi CXII. törvényt (Info törvény) módosító 2018. évi XIII. törvény szerint a GDPR rendelkezéseivel összefüggésben további belföldi törvények és kapcsolódó jogszabályok módosításai várhatók, az Egyesület mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Erről tagjaink tájékoztatására hasonló módon kerül sor.

Budapest, 2018. július 27.